Warning: Declaration of New_Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/havenb/public_html/main/wp-content/themes/havenbeheer/functions/theme-functions.php on line 0
Algemene voorwaarden | Havenbeheer Suriname
usflag suriname-flag

Algemene voorwaarden

Voor een veilig en vlot verloop van de activiteiten binnen de Nieuwe Haven Terminal en voor een goede verstandhouding tussen NV Havenbeheer Suriname en haar stakeholders zijn de algemene voorwaarden en het orde reglement samengesteld. Onderstaand treft u de Algemene voorwaarden van NV Havenbeheer Suriname.

Het “Reglement voor handhaving van de orde en veiligheid van het openbare gedeelte van de Nieuwe Haven Terminal “ vindt u hier.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN N.V. HAVENBEHEER SURINAME

N.V. Havenbeheer Suriname -hierna aangeduid als HBS- hanteert, met het oog op nationale en internationale ontwikkelingen inzake de havenexploitatie, een veilig verloop van het havengebeuren en een richtig verloop van de gang van zaken binnen het havengebied, de volgende “Algemene Voorwaarden”.

Algemeen

Deze “Algemene Voorwaarden” zijn zowel van toepassing op alle havengebruikers, als ook op iedere wederpartij waar HBS een overeenkomst mee heeft. Niet van toepassing zijn de “Algemene Voorwaarden” op werknemers van HBS.

In deze “Algemene Voorwaarden” wordt verstaan onder:
1. havengebied: alle aan HBS toebehorende c.q. onder haar beheer staande terreinen.
2. havengebruikers: alle natuurlijke en rechtspersonen die zelfstandig dan wel in dienst of in opdracht van derden werkzaamheden verrichten op het haventerrein;
3. wederpartij: zakelijk gerechtigden, huurders en andere natuurlijke of rechtspersonen waar HBS een overeenkomst mee heeft, die niet is een arbeidsovereenkomst.

Artikel 1

Het volgen van aanwijzingen door of vanwege HBS
1. Iedere havengebruiker is verplicht zich te houden aan de regulerende voorschriften vanwege HBS.
2. HBS behoudt zich het recht voor bij het niet volgen van deze instructies daartoe geëigende maatregelen te treffen.
3. De in het havengebied geldende tarieven voor de dienstverlening kunnen tussentijds worden aangepast.
Dit zal 2 (twee) maanden van tevoren worden aangekondigd.

Artikel 2

Het verlenen/ beschikbaar stellen van faciliteiten
1. Genotsrechten worden uitsluitend verleend door HBS. Genotsrechten ontstaan slechts middels een schriftelijke overeenkomst tussen HBS en de wederpartij. De aanvraag geschiedt op daartoe door HBS bestemde formulieren, conform de voorwaarden voor gebruik kade en overige openbare faciliteiten. Het een en ander behoudens wijzigingen in het beleid.
2. HBS behoudt zich het recht voor om reeds verzonden en door de wederpartij geaccordeerde offertes c.q facturen te wijzigen of aan te passen, indien omstandigheden daar aanleiding toe geven, in welk geval elk der partijen afzonderlijk het recht hebben de overeenkomst te ontbinden na 2 (twee) weken.
3. HBS behoudt zich eveneens het recht voor -met het oog op de door haar gegeven bestemming en voorgenomen ontwikkelingen van het havengebied- voor het ter beschikking stellen van grond, af te wijken van datgene wat is aangevraagd.
4. Voor huur van additioneel terrein bestemd voor de opslag van goederen wordt verwezen naar de “Voorwaarden voor gebruik kade en overige openbare faciliteiten”.
5. De huurder zal de toegewezen ruimte niet anders mogen gebruiken dan de bestemming die door HBS en hem is overeengekomen. Het is de huurder derhalve verboden om de toegewezen ruimte onder welke titel dan ook aan derden in gebruik af te staan.
6. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de wederpartij de faciliteiten van HBS in dezelfde staat als bij aanvang van de overeenkomst op te leveren.
7. HBS maakt voor alle financiële handelingen die betrekking hebben op voorgaande leden gebruik van bepalingen uit de individuele onderliggende overeenkomst. Zij behoudt zich het recht voor bij het niet of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst door de wederpartij, die te ontbinden.

Artikel 3

Wijziging tarieven
HBS behoudt zich het recht voor in de onderliggende overeenkomsten voorzieningen te treffen voor het tussentijds wijzigen van eerder overeengekomen tarieven.

Artikel 4

1. De wederpartij is verplicht aan HBS duidelijk opgave te doen van het adres waar de voor hem/haar bestemde stukken of documenten dienen te worden verzonden c.q afgegeven. Dit adres blijft tegenover HBS van kracht zolang door of vanwege de cliënt geen schriftelijke opgave van een ander adres is ontvangen.
2. HBS is vrij in de keuze van een communicatie middel doch zal daarbij zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de cliënt.

Artikel 5

Wanprestatie
1. Indien de wederpartij van HBS in gebreke blijft een of meerdere verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst en/ of deze “Algemene Voorwaarden” na te komen kan de toegang tot het haventerrein tot nader orde worden ontzegd. HBS behoudt zich het recht in dat geval voor volgende aanvragen niet in behandeling te nemen. Voorts is de wederpartij, voorzover zij in gebreke is, aansprakelijk voor alle kosten, zowel de
gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die HBS eventueel moet maken ten einde datgene wat haar op basis van ener overeenkomst, deze voorwaarden of de wet toekomt, af te dwingen.
2. Indien geen betaling is geschied van een tussen HBS en de wederpartij overeengekomen betalingstermijn, is HBS gerechtigd met ingang van die datum, waarop deze termijn is verstreken, per maand rente in rekening te brengen. De rente is verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend, onverminderd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke die moet maken om tot invordering van het haar toekomende bedrag over te gaan. De kosten voor interest bedragen in dat geval per maand 2 (twee) procent voor facturen in Surinaamse Dollar en 1 (een) procent voor facturen in United States Dollar.

Artikel 6

Reclame
1. De wederpartij is verplicht tot het verifiëren van de aan hem/haar door HBS toegezonden offertes, facturen, etcetera, in origineel dan wel in fotokopie. Indien de cliënt de hem/haar door HBS aan hem /haar toegezonden bescheiden als voormeld niet betwist binnen 14 (veertien) dagen nadat zij redelijkerwijs geacht kunnen worden te zijn ontvangen, gelden zij als door hem/haar te zijn goedgekeurd.
2. Reclames worden door HBS slechts in behandeling genomen, indien binnen 14 (veertien) dagen nadat het factuur schriftelijk is opgestuurd, de cliënt schriftelijk onjuistheden omtrent het factuur kenbaar maakt aan HBS. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op.
3. Indien binnen de vastgestelde termijn niet wordt gereclameerd, zal er geen restitutie plaatsvinden van het over gefactureerde bedrag.
4. Voor schade, toegebracht door HBS bij de uitvoering van bedrijfsactiviteiten, geschiedt reclame binnen 3 (drie) werkdagen na de ontstane schade.

Artikel 7

Aansprakelijkheid
1. HBS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan of toegebracht:
• door diefstal van lading opgeslagen op het haventerrein
• door derden aan voertuigen, geparkeerd op de parkeerhavens, haventerrein althans in het havengebied
• als gevolg van werkzaamheden verricht door havengebruikers en/ of andere natuurlijke of rechtspersonen die zelfstandig hun werkzaamheden uitoefenen
• door misverstaan, verminkingen, niet behoorlijk overkomen of vertragingen van mededelingen en opdrachten ten gevolge van het gebruik van post, telefax, e-mail, telefoon of welk ander communicatie middel ook in het verkeer tussen haar en de wederpartij.

2. Voor schade ontstaan door onzorgvuldig handelen van de wederpartij jegens HBS, is de wederpartij volledig en hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 8

Wijziging en beeindiging overeenkomst
1. De wijziging c.q. beëindiging van een overeenkomst uit welke hoofde dan ook wordt afzonderlijk geregeld in de onderliggende overeenkomst zelf. Indien de wederpartij wijziging, beëindiging of verlenging, wenst dient dit conform de bepalingen in de overeenkomst kenbaar te worden gemaakt.
2. Zowel HBS als de wederpartij is gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te allen tijde en terstond door opzegging te beëindigen indien:
a. de andere partij ernstig verwijtbaar in gebreke blijft om aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen;
b. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt;
c. in geval a zal de ontbinding bovendien in rechte worden gevorderd.

Artikel 9

Toepasselijk recht
1. Op de “Algemene Voorwaarden” en alle overeenkomsten van HBS waarop eerder bedoelde “Algemene Voorwaarden” van toepassing zijn, is het Surinaams recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met de hiervoor onder lid 1 genoemde overeenkomsten van HBS, waarop deze overeenkomsten van toepassing zijn, worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in Suriname.

Artikel 10

Slotbepaling
1. Van enig beding uit deze “Algemene Voorwaarden” kan door partijen worden afgeweken. In dat geval geschiedt die afwijking/ wijziging zowel door HBS als de wederpartij nadrukkelijk en schriftelijk.
2. Het niet van kracht zijn van een of meer bepalingen van deze “Algemene Voorwaarden” tast de geldigheid van de resterende niet aan.