Warning: Declaration of New_Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/havenb/public_html/main/wp-content/themes/havenbeheer/functions/theme-functions.php on line 0
Voorwaarden en relevante documentatie | Havenbeheer Suriname
usflag suriname-flag

Voorwaarden en relevante documentatie

Scheepsagent

In te dienen documenten om als scheepsagent bij N.V. Havenbeheer Suriname geregistreerd te worden:
– KKF uittreksel, waaruit blijkt dat betrokken vennootschap het bedrijf van scheepsagent uitoefent
– verzekeringspolis ongevallenverzekering personeel, dat op de haven ingezet zal worden
– nationaliteitsverklaring van het personeel , dat op de haven ingezet zal worden
– kopie ID kaart van het personeel, dat op de haven ingezet zal worden
– bewijs van goed gedrag van het personeel, dat op de haven ingezet zal worden
– 1 pasfoto van elk personeelslid, dat op de haven ingezet zal worden
– verblijfsvergunning (voor buitenlanders)
– werkvergunning (voor buitenlanders)
– copie rijbewijs van eventuele bestuurders van voertuigen
– copie registratiebewijs van eventueel in te zetten voertuigen
– copie verzekeringsbewijs van eventueel in te zetten voertuigen
– copie keuringsbewijs van eventueel in te zetten voertuigen
– copie nummerbewijs van eventueel in te zetten voertuigen
– copie inschrijvingsbewijs van eventueel in te zetten vrachtvervoer

Naast deze documenten dient er een (éénmalige) allowance fee te worden voldaan.

Douane-expediteur

In te dienen documenten om als Douane-expediteur bij N.V. Havenbeheer Suriname geregistreerd te worden:
– KKF uittreksel, waaruit blijkt dat betrokkene het bedrijf van douane-expediteur uitoefent
– Registratieformulier van de Douane
– Registratieformulier van de Vereniging van Inklaarders
– Verzekeringspolis ongevallenverzekering (persoonlijke ongevallen verzekering en indien werkzaam voor een bedrijf sor verzekering)
– Nationaliteitsverklaring
– Kopie ID kaart
– Bewijs van goed gedrag
– 1 pasfoto
– Verblijfsvergunning (voor buitenlanders)
– Werkvergunning (voor buitenlanders)

N.B. Assistent – en Co assistent douane-expediteurs dienen dezelfde documenten te overleggen. Op het formulier van de Vereniging van Inklaarders worden zowel de namen van de douane-expediteur als die van de assistent-/coassistent douane-expediteurs vermeld.

Transporteurs

Wilt u toegelaten worden als Transporteur, dan zijn er uiteraard voorwaarden aan welke u dient te voldoen.
U zult de volgende documenten dienen te overleggen, t.w.:
– Kopie rijbewijs
– Nationaliteits verklaring
– Medische keuring
– SOR –verzekering
– 1 (een) goedgelijkende pasfoto
– Bewijs van goed gedrag
– KKF uittreksel en daarop vermeld het kentekennummer
– De keuringspapieren van het transportmiddel
– Verzekering
– Registratie bewijs.

Scheepsbevoorrader

In te dienen documenten om als Scheepsbevoorrader bij N.V. Havenbeheer Suriname geregistreerd te worden:
– KKF uittreksel, waaruit blijkt dat betrokkene het bedrijf van scheepsbevoorrader uitoefent
– Keuringscertificaat van het B.O.G.
– Verzekeringspolis ongevallenverzekering (persoonlijke ongevallen verzekering en indien werkzaam voor een bedrijf sor verzekering)
– Nationaliteitsverklaring
– Kopie ID kaart
– Bewijs van goed gedrag
– 1 pasfoto
– Verblijfsvergunning (voor buitenlanders)
– Werkvergunning (voor buitenlanders)

Brandstofleverancier

Havenbeheer verleent ook de faciliteit om bunkeractiviteiten te ontplooien. Momenteel voert Staatsolie deze activiteit uit. Indien u geïnteresseerd bent in deze bunkeractiviteit, kunt u contact opnemen met de Afdeling Commercial Services, die u meer informatie zal verschaffen.

Waterleverancier

– Het water dat geleverd wordt aan de schepen moet voldoen aan de standaarden van de WHO voor veilig drinkwater. Ter verificatie zal de relevante documentatie dat het water voldoet aan de gestelde eis ingediend moeten worden. Indien het water afgenomen is bij de SWM dan weten wij aan welke standaarden het voldoet.
– Indien het water afkomstig is van een andere bron, moeten wij documentatie ontvangen waaruit blijkt dat het water inderdaad voldoet aan de internationale eisen van veilig drinkwater (WHO standaarden).
– Wijze van levering. Aan de tankwagen zullen er ook eisen worden gesteld met betrekking tot de hygiene. Adequate en reguliere reiniging van de tankwagen zullen ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit van het water gegarandeerd blijft. De leverancier zal hiertoe de nodige garantie moeten bieden.

Huurders van gebouwen en of terreinen

Voorwaarden voor huurders terreinen/vestiging recht van opstal HBS

Havenbeheer heeft momenteel nog ca. 7 (zeven) hectare terrein ter beschikking om havengerelateerde activiteiten te kunnen ontplooien.

Voor een optimale dienstverlening zullen er op korte termijn grondverzetwerkzaamheden worden gedaan om zo het terrein bouwrijp te maken.

De voorwaarden, die Havenbeheer stelt om in aanmerking te komen voor een stuk terrein c.q. vestiging van het recht van opstal zijn als volgt:
De Huurder dient voor de in werking treding van de (huur) overeenkomst aan HBS te overleggen een kopie van:
– de (concept) statuten van haar onderneming indien beschikbaar
– alle geldende en bij wet vereiste vergunningen voor de exploitatie/uitoefening van het bedrijf (activiteiten moeten havengerelateerd zijn)
– een uittreksel van haar inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
– het certificaat van de Belastingdienst (zgn Copy certificate from tax authority (so-called “stam- en vastnummer)
– het door een accountant gecertificeerde jaarverslag van haar onderneming van elk jaar en binnen een termijn van twaalf maanden na afloop van het jaar waarop het verslag betrekking heeft ter beoordeling van haar kredietwaardigheid
– businessplan van de onderneming

Zou u in aanmerking wensen te komen voor een stuk terrein ter ontplooiing van havengerelateerde activiteiten t.w. voor export en/of distibutie doeleinden dan kunt u zich wenden tot de afdeling Commercial Services, die u dan verder zult begeleiden in dit proces.

Waste contractors

Voorwaarden voor het afnemen en verwerken van scheepsafval

Afvalstromen:
MARPOL Afval, Annex I : Oily Waste (afgewerkte (smeer)olie; brandstofresten (sludge); poetslappen)
MARPOL Afval, Annex V : Garbage (huisvuil; organisch afval (voedselresten); papierafval; plastic; glas; metaal; hout; flessen; incinerator as; restanten van droge lading)

1. De afname van afval van schepen zal op aanvraag van de Scheepsagent geschieden na verkregen toestemming van de N.V. Havenbeheer Suriname.
2. De dienst dient te voldoen aan nationale en internationale standaarden. De afnemer en verwerker van afval dient gecertificeerd te zijn ter garantie van een veilige en milieu vriendelijke operatie.
3. De wijze van afname en verwerking van het afval zal steekproefsgewijs gecontroleerd worden.
4. Indien mocht blijken dat de afvalverwerking op onacceptabele wijze geschiedt, zal de toestemming worden ingetrokken.
5. Voor de verkregen toestemming van N.V. Havenbeheer Suriname zal per afgenomen hoeveelheid een toeslag moeten worden betaald, binnen 14 dagen na levering.
6. Alle voertuigen die het terrein zullen betreden dienen geregistreerd te zijn bij de N.V. Havenbeheer Suriname.
7. Vergoeding voor de dienstverlening zal geschieden op basis van de geldende tarieven
8. De verkregen toestemming is geldig voor een (1) jaar en zal na evaluatie en goedkeuring steeds met een (1) jaar kunnen worden verlengd.
9. Indienen van documentatie waaronder: bedrijfsprofiel; uitreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken; bedrijfsvergunning; statement milieubeleidsverklaring; lijst van specifieke typen afval die verwerkt kunnen worden; procedures voor verzamelen; transporteren en verwerken van alle typen vuil.
10. De dienst zal 1×24 uur beschikbaar moeten zijn; gedurende de tijd dat het schip ligplaats heeft genomen aan de haven.